ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1/เล่ม 1/ภาคผนวก 3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ใบบอกแก้คำผิด

หน้า บรรทัด คำว่า ให้แก้เป็น หน้า บรรทัด คำว่า ให้แก้เป็น
ปาฎิบท ปาฏิบท ๒๔ ๒๑ อรรฏกูฎ อรรฏกูฏ
๒๐ ประฎิบัติ ประฏิบัติ ๒๙ ๑๓ หมู หมุ
ใซ้ ไซ้ ๓๐ ๑๙ วัดฎะ วัดฏะ
๑๐ วีป ทวีป ๓๑ บัญหญต บัญหญัติ
" ๒๒ ใช้ ควรมีเชิงอรรถ
ว่า ต้นฉะบับและ
ข เขียนว่า ไช้ แก้
ตาม ก
" ๑๒ มูเลน มูเหน
๓๒ ๑๓ " "
๓๕ ซีง ซึ่ง
" ๑๒ นตวา นตฺวา
๑๑ ประเทศ ประเทษ ๓๗ ริกทชาติ ริกชาติ
" ๑๒ ปะฎิสนธิ ปะฏิสนธิ ๔๐ ซีง ซึ่ง
๑๒ ๑๑ ประฏิบัดิ ประฏิบัดิ " ๑๑ สหัสไนย ควรมีเชิงอรรถ
ว่า ต้นฉะบับ:
หัสไนย
๑๓ รัชฎะ รัชฏะ
" ๒๑ สมาบด สมาบัดิ
๑๔ ที ที่ ๔๑ ปกเข ปกฺเข
" ๑๘ นิด นิต " ๑๒ สุจริตร สุจริต
๑๗ ๑๘ ใด้ ได้ " ๒๑ ก็
๑๘ ๑๕ ใด้ ได้ ๔๖ ซีง ซึ่ง
๒๐ มะโนสารจารย มะโนสาราจารย ๔๘ ๑๓ บทคล บุทคล
๒๒ วจฺจเร วุจฺจเร ๕๐ สดตะ สัตตะ
๒๓ ๑๙ ปฏิภาณ ปฏิภาณ ๕๓ พิรูท พิรุท
๒๔ " " " ๑๕ " "
" ๑๓ อรรฎกูฎ อรรฏกูฏ ๕๔ ระบู ระบุ
๕๔ ๑๗ ต้วย ด้วย ๑๐๕ ใต้ ไต้
๑๐๔ มิ มี ๑๖๐ นัน นั้น
หน้า:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๑) - ๒๔๘๑.pdf/459หน้า:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๑) - ๒๔๘๑.pdf/460