ประมวลกฎหมายฯ การศึกษาของกรุงเทพฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประมวลกฎหมายและระเบียบ
ในการปฏิบัติงานการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร
ภาคการบริหารโรงเรียน
 • สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • โทร. 4650702
 • 1/02/2528

คำนำ

สำนักการศึกษาได้เห็นความสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ถือเป็นหลักในการบริหารการศึกษาทุกระดับ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมวลกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ้างพอสมควร เพื่อความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้า สำหรับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำ 3 เล่ม คือ ด้านธุรการและการเงิน ด้านการบริหารโรงเรียน ส่วนด้านอื่นจะได้พิมพ์ในโอกาสต่อไป

สำนักการศึกษาหวังว่า ประมวลกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ด้านบริหารโรงเรียน จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง

 • สำนักการศึกษา
 • กรุงเทพมหานคร
 • กันยายน 2528

สารบัญ
 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520
 2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523
 3. หมวดโรงเรียน
  1. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 8487/2495 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อุปการะโรงเรียน ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2495
  2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคาร สถานที่ ของโรงเรียน พ.ศ. 2498
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2502
  4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมผู้นำอาหารเข้ามาขายในสถานศึกษา พ.ศ. 2518
  5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2520
  6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการทำพิธีเปิดโรงเรียน พ.ศ. 2520
  7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2520
  8. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เคลื่อนที่ และการสงเคราะห์เด็กนักเรียนโรงเรียนสงเคราะห์เคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2521
  9. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตรวจราชการและการเยี่ยมสถานศึกษา พ.ศ. 2523
  10. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 206/2524 เรื่อง กำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 เมษายน 2524
  11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2524
  12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรวมและการเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2524
  13. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2524
  14. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525
  15. วิธีการดำเนินการขอจัดตั้งมูลนิธิสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 4. หมวดพิธีการ
 5. หมวดเอกสารหลักฐานของโรงเรียน
 6. หมวดหลักสูตรและการประเมินผล
 7. หมวดนักเรียน
  1. พระราชบัญญัติสภากาชาดไทย พุทธศักราช 2461 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2463 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502
  2. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482
  3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2500
  4. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พ.ศ. 2523
  5. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์นักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2523
  6. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 552/2527 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรลูกเสือเป็นวิชาบังคับ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2527
  7. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1539/2528 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นวิชาบังคับเรียน และให้เลือกกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นกิจกรรมสร้างนิสัย ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2528
 8. หมวดครู
 9. หมวดอื่น ๆ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • กรุงเทพมหานคร, สำนักการศึกษา (ผู้รวบรวม). (2528). ประมวลกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ภาคการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: กรุงเทพมหานคร.

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"