ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2500

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน
พ.ศ. 2500

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

1. ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2500"

2. ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแต่งกายนักเรียน ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2482 และบรรดาข้อบังคับหรือคำสั่งอื่น ๆ ที่ระเบียบนี้กำหนดไว้หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้

3. ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนในโรงเรียนหกประเภทที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เว้นโรงเรียนผู้ใหญ่ โรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษา และโรงเรียนราษฎร์ประเภทการศึกษาพิเศษ

4. การแต่งกายของนักเรียน ให้เป็นไปในลักษณะสุภาพเรียบร้อย สะอาดถูกหลักสุขภาพ ประหยัดสมแก่สภาพและวัยของนักเรียน

5. การแต่งกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นการแต่งกายที่ไม่สุภาพเรียบร้อย และไม่สมแก่สภาพนักเรียน

ตัดผมยาวเกินควรหรือไม่สุภาพ ดัดผม ไว้เล็บ แต่งเล็บ ทาเล็บ ทาขอบตา ทาริมฝีปาก แต้มไฝ ตกแต่งหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าด้วยแป้งสี ฝุ่นสี หรือน้ำมัน หรือสิ่งอื่น ๆ

ใช้ของอันมีค่าสูง และเครื่องประดับกาย เช่น สายสร้อย ตุ้มหู แหวน เป็นต้น

6. สำหรับนักเรียนหญิงในชั้นการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันให้ตัดผมได้ตามสมควร

7. ให้โรงเรียนมีอำนาจกำหนดเพิ่มเติมว่า การแต่งกายอย่างใดไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน

8. นักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติถูกต้อง

ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2500 เป็นต้นไป

  • วันที่ 21 สิงหาคม 2500
  • (ลงชื่อ) พลอาการโท ม. ม. เวชยันต์ รังสฤษฏ์
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำเนาถูกต้อง
  • มัทนา โชควรวัฒนกร
  • (นางสาวมัทนา โชควรวัฒนกร)
  • นักวิชาการศึกษา 5