ประวัติเจ้าอุปราชนครเมืองน่าน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประวัติเจ้าอุปราช นครเมืองน่าน

 เจ้าอุปราช (สิทธิสาร) เปนบุตรที่ ๕ ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครเมืองน่าน เปนน้องที่ ๒ ร่วมมารดาเดี๋ยวกันกับเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้านครเมืองน่าน เกิดเมื่อวัน ๑ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเเม สัปตศกศักราช ๑๑๙๗

 เมื่อจุลศักราช ๑๒๑๘ ได้ลงไปเฝ้าทูลลอองธุรีพระบาท ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว ไปกับเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครเมืองน่าน ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัว ครั้งหนึ่ง  เมื่อจุลศักราช ๑๒๒๐ ได้ว่าที่เจ้าสุริยวงษ์ ช่วยราชการในนครเมืองน่าน เมื่อจุลศักราช ๑๒๓๐ ได้นำรมาตลงไปถวายครั้งหนึ่ง และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์มงกุฎสยาม ชั้นที่ ๔ ภัทรารรณ์ ๑ ดวง จุลศักราช ๑๒๓๐ นี้ เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครเมืองน่าน ได้แต่งให้ไปช่วยในการศพ พระเจ้ากาวิโลรส เมืองนครเชียงใหม่ และได้คุมไพร่พลไปช่วยปราบปราม พวกเงี้ยว จลาจลที่เมืองนครเชียงใหม่ด้วย แล้วได้คุมตัวพวกเงี้ยวชายหญิง กลับมานครเมืองน่าน

 เมื่อจุลศักราช ๑๒๔๙ ได้เปนเเม่กองขึ้นไปจัดข้าวขึ้นฉาง ที่บ้านนาแคม เมืองหลวงพระบาง เมื่อทัพฮ่อ ครั้งหนึ่ง เมื่อจุลศักราช ๑๒๕๐ ได้คุมไพร่พลขึ้นไปจัดรารการที่เมืองหลวง ภูคา ครั้งหนึ่ง เมื่อรัตนโกสินทร ศก ๑๐๘ ได้นำเจ้านายท้าวพระยาเมืองสิงคุมต้นไม้ทองเงิน เครื่องราชบรรณาการ ลงไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ กรุงเทพมหามคร เมื่อรัตนโกสินทร ศก ๑๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรเปน ที่เจ้าราชวงษ์ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยากรณ์ มงกุฎสยามชั้นที่ ๓ มัณฑนาภรณ์ ๑ ดวง และพระราชทานเครื่องยศ พานหมากถม ๑ คนโทถม ๑ กระโถนถม ๑ เมื่อรัตนโกสินทร ศก ๑๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร ให้เปนที่เจ้าอุปราช แลพระ ราชทานเครื่องยศ พานหมากถมเครื่องทองคำ ๑ คนโททองคำ ๑ กระโถนทองคำ ๑ ลูกประคำทองคำ ๑ สาย เมื่อปีรัตนโกสินทรศก ๑๑๖ ได้ว่าการ ในตำเเหน่งยุติธรรม

 ครั้งมานั้น ครั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๗ ป่วยเปนวรรณโรค เม็ดเล็ก ภายในมีอาการให้ไอ และเปนไข้จับสบัดร้อน สท้านหนาว รับประทานอาหาร ไม่ใคร่จะได้ หมอประกอบยาให้รับประทาน อาการทรงบ้าง แล้วกลับซุดลง มาจนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘ อาการซุดหนักลง อาหารรับประทานไม่ได้ ให้เหนื่อยอ่อนมีเสมหะขึ้นปะทะในลำคอให้หอบ ครั้นถึงเวลาทุ่มเศษ เจ้าอุปราช ถึงแก่กรรม เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้านครเมืองน่านและเจ้านายพี่น้องพร้อมกันอาบน้ำศพ แล้วได้ใส่กอดบอกไว้ตามจารีตเมือง เมื่อเจ้าอุปราช ถึงแก่กรรมนั้น อายุได้ ๖๕ ปี เจ้าสุริย พงษ์ผริตเดช เจ้านครเมืองน่าน เปนผู้จัดการศพ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

ประวัติเจ้าอุปราชนครเมืองน่าน . (2434, 27 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 8, ตอน 26. หน้า 240.


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"