ข้ามไปเนื้อหา

ผู้สร้างสรรค์:พระวิทยประจง (จ่าง โชติจิตรกะ)

จาก วิกิซอร์ซ
วิทยประจง (จ่าง โชติจิตรกะ), พระ
(พ.ศ. ?–?)
ขุนนาง จิตรกร และนักวาดภาพประกอบชาวสยาม ไม่ทราบวันเกิดวันตาย อย่างน้อยมีชีวิตอยู่ใน พ.ศ. 2460[1]
พระวิทยประจง (จ่าง โชติจิตรกะ)

งานภาพประกอบ

[แก้ไข]

อ้างอิง

[แก้ไข]
  1. "พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา". (2460, 3 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 34. หน้า 3221. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/3221_1.PDF

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก