ผู้ใช้:Bebiezaza/กระบะทราย 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ไว้ใช้ในงานดัชนี[แก้ไข]

หมวด[แก้ไข]

{{กม|หม1|$1|$2}}
{|
|-
|
|-
|}
{{สต|7em}}
{|
|-
|
|-
|}
 • $1 = เลขหมวด
 • $2 = ชื่อหมวด

ส่วน[แก้ไข]

{{กม|ส1|$1|$2|$3}}
{|
|-
|
|-
|}
{{สต|7em}}
{|
|-
|
|-
|}
 • $1 = เลขหมวดที่ส่วนอยู่ภายใต้
 • $2 = เลขส่วน
 • $3 = ชื่อส่วน

มาตรา[แก้ไข]

{{กม|ม1|$1}}
 • $1 = เลขมาตรา

วงเล็บ[แก้ไข]

{{กม|วล|$1}}
 • $1 = เลขวงเล็บ

ขึ้นย่อหน้าใหม่ตอนเปลี่ยนหน้า[แก้ไข]

มีไว้เมื่อหน้าต่อไปมีการขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้ใส่ไว้ท้ายหน้าของหน้านั้น

{{มปก}}

ผู้รับสนองพระราชโองการ[แก้ไข]

ส่วนนี้จะอยู่ท้ายสุดของรัฐธรรมนูญ

{{กซ|{{รมมจ|ผู้รับสนองพระราชโองการ|$1|$2}}|center}}
 • $1 = บรรทัดที่ 1
 • $2 = บรรทัดที่ 2


หน้าแรกของรัฐธรรมนูญ[แก้ไข]

ส่วนหัวเรื่อง[แก้ไข]

{{หัวเรื่อง
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อ = {{PAGENAME}}
| ปี = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้สร้างสรรค์ = $1
| บรรณาธิการ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้แปล = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ส่วน = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้มีส่วนร่วม = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ก่อนหน้า = $2
| ถัดไป = $3
| หมายเหตุ = {{เตือนกฎหมาย}}
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| สถานีย่อย = กฎหมาย ร. 9/รัฐธรรมนูญไทย
}}
<pages index="$4" include="$5" onlysection="$6"/>
{{pb}}
 • $1 = คนหรือกลุ่มคนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นขึ้นมา
 • $2 = รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขฉบับที่แล้ว(ถ้ามี ถ้าไม่มีให้ปล่อยเว้นว่างไว้) โดยโยงเป็นวิกิลิงก์
 • $3 = รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขฉบับต่อมา(ถ้ามี ถ้าไม่มีให้ปล่อยเว้นว่างไว้) โดยโยงเป็นวิกิลิงก์

ส่วนต่อไปนี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่วิธีใช้:การผสานหน้า

 • $4 = ชื่อไฟล์ต้นฉบับ
 • $5 = เลขหน้าที่มีส่วนต้นของรัฐธรรมนูญ
 • $6 = เลขส่วนของส่วนต้นของรัฐธรรมนูญ

ส่วนหัวรัฐธรรมนูญ และสารบัญ[แก้ไข]

ให้ใส่ต่อจากส่วนหัวเรื่อง และให้ดัดแปลงตามสถานการณ์

{{สบช|
:[[/คำปรารภ/]]
:หมวด
:# [[/หมวด '''$1'''|$2]] {{ลล|(มาตรา $3–$4)}}
  .
  .
  .
:[[/บทเฉพาะกาล/]] {{ลล|(มาตรา $5–$6)}}
}}
==บรรณานุกรม==
* {{อรก|รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย|$7|$8|$9|$10|$11|$12|$13}}

{{สทย}}

[[หมวดหมู่:งานในปี พ.ศ. $7]]
[[หมวดหมู่:รัฐธรรมนูญไทย]]
 • $1 = เลขหมวดของรัฐธรรมนูญ
 • $2 = ชื่อหมวดของรัฐธรรมนูญ
 • $3 = มาตราเริ่มต้นของหมวดนั้น
 • $4 = มาตราสุดท้ายของหมวดนั้น
 • $5 = มาตราเริ่มต้นของบทเฉพาะกาล
 • $6 = มาตราสุดท้ายของหบทเฉพาะกาล
 • $7 = ปีตามราชกิจจานุเบกษา
 • $8 = วันเดือนตามราชกิจจานุเบกษา
 • $9 = เลขเล่มตามราชกิจจานุเบกษา
 • $10 = ตอนของเล่มตามราชกิจจานุเบกษา
 • $11 = หน้าแรกของรัฐธรรมนูญตามราชกิจจานุเบกษา
 • $12 = หน้าสุดท้ายของรัฐธรรมนูญตามราชกิจจานุเบกษา
 • $13 = ชื่อไฟล์ต้นฉบับ

หน้าของแต่ละหมวด[แก้ไข]

หมวดแรก[แก้ไข]

ส่วนหัวเรื่อง[แก้ไข]
{{หัวเรื่อง
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อ = $1
| ปี = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้สร้างสรรค์ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| บรรณาธิการ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้แปล = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ส่วน = หมวด 1 บททั่วไป
| ผู้มีส่วนร่วม = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ก่อนหน้า = $2
| ถัดไป = $3
| หมายเหตุ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
}}
 • $1 = ชื่อรัฐธรรมนูญเต็ม โดยโยงเป็นวิกิลิงก์
 • $2 = หมวดที่แล้ว(ถ้ามี ถ้าไม่มีให้ปล่อยเว้นว่างไว้) โดยโยงเป็นวิกิลิงก์
 • $3 = หมวดต่อมา(ถ้ามี ถ้าไม่มีให้ปล่อยเว้นว่างไว้) โดยโยงเป็นวิกิลิงก์

ส่วนหัวรัฐธรรมนูญ และสารบัญ[แก้ไข]

{{สบช|
: {{กม|สหม|๑|บททั่วไป|1}}
:# {{กม|สม|๑|รูปแบบรัฐ}}
:# {{กม|สม|๒|รูปแบบการปกครอง}}
:# {{กม|สม|๓|อำนาจอธิปไตย}}
:# {{กม|สม|๔|ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค}}
:# {{กม|สม|๕|ความคุ้มครองอย่างเสมอภาค}}
:# {{กม|สม|๖|ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ}}
:# {{กม|สม|๗|การอุดช่องว่างในรัฐธรรมนูญ}}
}}
----
<pages index="รัฐธรรมนูญ_๒๕๕๐.pdf" from="2" fromsection="2-2" to="3" tosection="3-1"/>

หมวดต่อ ๆ มา[แก้ไข]

{{หัวเรื่อง
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อ = [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]]
| ปี = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้สร้างสรรค์ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| บรรณาธิการ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้แปล = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ส่วน = หมวด 2 พระมหากษัตริย์
| ผู้มีส่วนร่วม = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ก่อนหน้า = [[../หมวด 1|หมวด 1 บททั่วไป]]
| ถัดไป = [[../หมวด 3|หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย]]
| หมายเหตุ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
}}
{{สบช|
: {{กม|สหม|๒|พระมหากษัตริย์|2}}
: {{รรล|start=8|
| {{กม|สม|๘|ความล่วงละเมิดมิได้ และความคุ้มกัน}}
| {{กม|สม|๙|ความเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก}}
| {{กม|สม|๑๐|จอมทัพไทย}}
| {{กม|สม|๑๑|ฐานันดรศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์}}
| {{กม|สม|๑๒|องคมนตรี: องค์ประกอบ และหน้าที่}}
| {{กม|สม|๑๓|องคมนตรี: การเลือก แต่งตั้ง และถอดถอน}}
| {{กม|สม|๑๔|องคมนตรี: คุณสมบัติ}}
| {{กม|สม|๑๕|องคมนตรี: การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่}}
| {{กม|สม|๑๖|องคมนตรี: เหตุที่พ้นจากตำแหน่ง}}
| {{กม|สม|๑๗|ราชการในพระองค์}}
| {{กม|สม|๑๘|ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์: การแต่งตั้ง}}
| {{กม|สม|๑๙|ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์: กรณีที่มิได้ทรงแต่งตั้งหรือไม่อาจทรงแต่งตั้ง}}
| {{กม|สม|๒๐|ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์: ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน}}
| {{กม|สม|๒๑|ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์: การปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่}}
| {{กม|สม|๒๒|กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467}}
| {{กม|สม|๒๓|การสืบราชสมบัติ}}
| {{กม|สม|๒๔|การสำเร็จราชการระหว่างรัชกาล}}
| {{กม|สม|๒๕|การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองคมนตรี}}
}}
}}
----
<pages index="รัฐธรรมนูญ_๒๕๕๐.pdf" from="3" fromsection="3-2" to="7" tosection="7-1"/>

หมวดมีส่วนย่อย[แก้ไข]

{{หัวเรื่อง
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อ = [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]]
| ปี = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้สร้างสรรค์ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| บรรณาธิการ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ผู้แปล = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ส่วน = หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
| ผู้มีส่วนร่วม = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
| ก่อนหน้า = [[../หมวด 2|หมวด 2 พระมหากษัตริย์]]
| ถัดไป = [[../หมวด 4|หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย]]
| หมายเหตุ = <!-- เว้น ห้ามลบ -->
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
}}
{{สบช|
: {{กม|สหม|๓|สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย|7}}
: {{กม|สส|๓|๑|บททั่วไป|1}}
: {{รรล|start=26|
| {{กม|สม|๒๖|๒๖}}
| {{กม|สม|๒๗|๒๗}}
| {{กม|สม|๒๘|๒๘}}
| {{กม|สม|๒๙|๒๙}}
}}
: {{กม|สส|๓|๒|ความเสมอภาค|2}}
: {{รรล|start=30|
| {{กม|สม|๓๐|๓๐}}
| {{กม|สม|๓๑|๓๑}}
}}
}}