พงศาวดารโยนก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พงศาวดารโยนก มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 ประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค), พระยา. (2460). "พงษาวดารลาวเฉียง". ใน โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม), ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 5 (น. 81–232). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. [พิมพ์แจกในงานศพจางวางโท พระยารณไชยชาญยุทธ (ศุข โชติกะเสถียร) รว. มสม. ทวจ. นช. วปร.3 สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ ปีมเสง นพศก พ.ศ. 2460]. ดัชนี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงแก้ไข
2 ________. (2478). พงศาวดารโยนก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ณเมรุวัดเบญจมบพิตร]. ฉบับที่ไม่ผ่านการแก้ไข