พระราชกริสดีกาเปลี่ยนชื่ออำเพอท่าโรง จังหวัดเพชรบูรน์ พุทธสักราช 2487

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชกริสดีกา
เปลี่ยนชื่ออำเพอท่าโรง จังหวัดเพชรบูรน์
พุทธสักราช 2487
ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล
คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480
และลงวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ นะ วันที่ 2 พรึสภาคม พุทธสักราช 2487
เปนปีที่ 11 ไนรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เห็นสมควนเปลี่ยนชื่ออำเพอท่าโรง ไนจังหวัดเพชรบูรน์

คณะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว จึงไห้ตราพระราชกริสดีกาขึ้นไว้ ดัง ต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกริสดีกานี้ไห้เรียกว่า "พระราชกริสดีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอท่าโรง จังหวัดเพชรบูรน์ พุทธสักราช 2487"

มาตรา 2 พระราชกริสดีกานี้ไห้ไช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ไห้เปลี่ยนชื่ออำเพอท่าโรง ไนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปน "อำเพอวิเชียรบุรี"

มาตรา 4 ให้รัถมนตรีว่าการกะซวงมหาดไทยรักสาการตามพระราชกริสดีกานี้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัถมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"