พระราชกำหนดจัดส้างพุทธบุรีมนทล พุทธศักราช 2487

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชกำหนด
จัดส้างพุทธบุรีมนทล
พุทธสักราช 2487
ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล
คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480
และลงวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ นะ วันที่ 3 มิถุนายน พุทธสักราช 2487
เปนปีที่ 11 ไนรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เห็นสมควนจัดส้างพุทธบุรีมนทลขึ้น เพื่อเป็นแหล่งประดิสถานพระบวรพุทธสาสนา

และโดยที่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราสดรไห้ทันท่วงทีมิได้

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ โดยอาสัยอำนาดตามความไนมาตรา 52 ของรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้ไห้เรียกว่า "พระราชกำหนดจัดส้างพุทธบุรีมนทล พุทธสักราช 2487"

มาตรา 2 พระราชกำหนดนี้ไห้ไช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ประกาศไนราชกิจจานุเบกสาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ไนพระราชกำหนดนี้

"รัถมนตรี" หมายความว่า รัถมนตรีผู้รักสาการตามพระราชกำหนดนี้

"คนะกัมการ" หมายความว่า คนะกัมการที่ได้รับแต่งตั้งตามความไนพระราชกำหนดนี้

มาตรา 4 ไห้มีกัมการคนะหนึ่ง ซึ่งรัถมนตรีจะได้แต่งตั้งขึ้น มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้านาย มีอำนาดและหน้าที่จัดส้างพุทธบุรีมนทลและปติบัติการอื่น ๆ ตามพระราชกำหนดนี้

มาตรา 5 อสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครสรีอยุธยา พายไนแนวเขตเส้นทึบ ตามแผนที่ท้ายพระราชกำหนดนี้ เปนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน เพื่อจัดส้างพุทธบุรีมนทล และไห้กัมสิทธิตกเป็นของรัถทันที

มาตรา 6 ไห้นำบทแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธสักราช 2477 มาไช้บังคับไนการเวนคืนตามพระราชกำหนดนี้ เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับบทแห่งพระราชกำหนดนี้

ไห้คนะกัมการมีอำนาดและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่กล่าวแล้วนั้นด้วย

มาตรา 7 ไห้รัถมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับการเวนคืนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 นาย

ไห้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาดและหน้าที่เช่นเดียวกับกัมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธสักราช 2477

มาตรา 8 ค่าทำขวันไห้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกำหนด ไห้กำหนดเท่าราคาที่ซื้อขายกันไนตลาด หกเดือนก่อนวันไช้บังคับพระราชกำหนดนี้

มาตรา 9 คนะกัมการจะมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ได้เวนคืนตามมาตรา 5 ได้แต่เมื่อได้ไช้หรือวางเงินค่าทำขวันแล้ว แต่ไห้คนะกัมการและเจ้าหน้าที่ซึ่งคนะกับการได้มอบหมายมีอำนาดเข้าไนที่ดินที่เวนคืนเพื่อปติบัติการตามพระราชกำหนดนี้ได้ แม้จะยังไม่ได้ไช้หรือวางเงินค่าทำขวัน

มาตรา 10 ไห้รัถมนตรีว่าการกะชวงสึกสาธิการรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัถมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"