พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2525/แก้คำผิด

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แก้คำผิด

พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕

หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๐ คำว่า "ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้" ให้แก้เป็น "ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้"

หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๑ "เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้" ให้แก้เป็น "เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้"

พระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผู้พิพากษาภาค (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๓๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๕ หน้า ๒ บรรทัดที่ ๒ คำว่า "(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕" แก้เป็น "(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕"

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๓๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๕ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๕ คำว่า "(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๕" ให้แก้เป็น "(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕"

ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๓๒ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๕ หน้า ๕

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"