พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก ๑๒๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ฉบับสุดท้าย


ฉบับแรก


รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ วันที่ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ผู้ที่แก้ไข
๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๕๙ พระบรมราชโองการ ประกาศ เพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


การยกเลิก

ประกาศใช้พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ แทนขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"