พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

สารบัญ[แก้ไข]

อารัมภบท
มาตรา ๑
มาตรา ๒
มาตรา ๓
มาตรา ๔
มาตรา ๕
มาตรา ๖
มาตรา ๗
มาตรา ๘
มาตรา ๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
หมายเหตุ
New Seal of the Royal Command of Thailand 001.jpg

พระราชบัญญัติ

ปีประดิทิน

พุทธศักราช ๒๔๘๓

_______________


ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)อาทิตย์ทิพอาภา

พล.อ.พิชเยนทรโยธิน


ตราไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓

เป็นปีที่ ๗ ในรัชชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรเปลี่ยนปีประดิทินให้เหมาะสมแก่กาลสมัยและโบราณประเพณีของไทย

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้


มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓”

(สารบัญ)


มาตรา ๒

ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]

(สารบัญ)


มาตรา ๓

ให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

(สารบัญ)


มาตรา ๔

ปีประดิทินนั้น ให้มีกำหนดระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่มแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม

ปีซึ่งเรียกว่า ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ให้สิ้นสุดลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ที่จะถึงนี้ และปีซึ่งเรียกว่า ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้เริ่มแต่วันที่ ๑ มกราคม ต่อไป

(สารบัญ)


มาตรา ๕

การกำหนดปีประดิทินตามความในมาตรา ๔ ไม่กะทบกระเทือนถึงอายุบุคคล หรือถึงระยะเวลาซึ่งได้กำหนดไว้หรือต้องคำนวณตามกฎหมายหรือนีติกรรมซึ่งได้ประกาศใช้หรือได้กระทำขึ้นก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้

(สารบัญ)


มาตรา ๖

บรรดาเงินที่ทางราชการต้องจ่ายเป็นรายปี ซึ่งเริ่มแต่วันที่ ๑ เมษายน และเป็นการจ่ายล่วงหน้านั้น ถ้าได้จ่ายไปแล้วเต็มปีสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าได้จ่ายแล้วถึงสิ้นเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ สำหรับเดือนต่อไปที่เหลือในปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายให้เพียง ๙ เดือน ต่อจากนั้น ให้จ่ายตามปีประดิทิน

ในกรณีที่มิใช่เป็นการจ่ายล่วงหน้า หรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เต็มปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณเงินจ่ายให้สำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ เพียงเก้าเดือน และให้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกันสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ การจ่ายคราวต่อไป ให้คำนวณจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และให้จ่ายตามปีประดิทิน

(สารบัญ)


มาตรา ๗

บรรดาเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่มีกำหนดต้องเสียเป็นรายปี ซึ่งเริ่มแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๓ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเต็มจำนวนสิบสองเดือน

ส่วนเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเพียงสามในสี่ส่วนของจำนวนทั้งปี

(สารบัญ)


มาตรา ๘

การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(สารบัญ)


มาตรา ๙

ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(สารบัญ)ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี[หมายเหตุ]

พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการกำหนดปีประดิทินใหม่ มีระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่มแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยและจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณ

(สารบัญ)

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗/หน้า ๔๒๐/๑๗ กันยายน ๒๔๘๓ ใช้ับังคับตั้งแต่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๘๓
งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"