พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
ปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • พล.อ. พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ณวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓
เป็นปีที่ ๗ ในรัชชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรเปลี่ยนปีประดิทินให้เหมาะสมแก่กาลสมัยและโบราณประเพณีของไทย

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓"

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา  ปีประดิทินนั้น ให้มีกำหนดระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่มแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม

ปีซึ่งเรียกว่า ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ให้สิ้นสุดลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ที่จะถึงนี้ และปีซึ่งเรียกว่า ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้เริ่มแต่วันที่ ๑ มกราคม ต่อไป

มาตรา  การกำหนดปีประดิทินตามความในมาตรา ๔ ไม่กะทบกระเทือนถึงอายุบุคคลหรือถึงระยะเวลาซึ่งได้กำหนดไว้หรือต้องคำนวณตามกฎหมายหรือนีติกรรมซึ่งได้ประกาศใช้หรือได้กระทำขึ้นก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้

มาตรา  บรรดาเงินที่ทางราชการต้องจ่ายเป็นรายปีซึ่งเริ่มแต่วันที่ ๑ เมษายน และเป็นการจ่ายล่วงหน้านั้น ถ้าได้จ่ายไปแล้วเต็มปีสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่า ได้จ่ายแล้วถึงสิ้นเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ สำหรับเดือนต่อไปที่เหลือในปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายให้เพียง ๙ เดือน ต่อจากนั้น ให้จ่ายตามปีประดิทิน

ในกรณีที่มิใช่เป็นการจ่ายล่วงหน้า หรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เต็มปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณเงินจ่ายให้สำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ เพียงเก้าเดือน และให้ถือว่า เป็นการเสร็จสิ้นกันสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ การจ่ายคราวต่อไป ให้คำนวณจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และให้จ่ายตามปีประดิทิน

มาตรา  บรรดาเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่มีกำหนดต้องเสียเป็นรายปี ซึ่งเริ่มแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๓ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเต็มจำนวนสิบสองเดือน

ส่วนเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเพียงสามในสี่ส่วนของจำนวนทั้งปี

มาตรา  การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา   ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการกำหนดปีประดิทินใหม่ มีระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่มแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยและจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"