พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

จาก วิกิซอร์ซ

๏ บังอรอัคเรศผู้ พิสมัย ท่านนา

นามพระสุริโยทัย ออกอ้าง

ทรงเครื่องยุทธพิไชย เช่นอุป-ราชแฮ

เถลิงคชาธารคว้าง ควบเข้าขบวนไคล ฯ

๏ พลไกรกองน่าเร้า โรมรัน กันเฮย

ช้างพระเจ้าแปรประจัญ คชไท้

สารทรงซวดเซผัน หลังแล่น เตลิดแฮ

เตลงขับคชไล่ใกล้ หวิดท้ายคชาธาร ฯ

๏ นงคราญองค์เอกแก้ว กระษัตรีย์

มานมนัสกัตเวที ยิ่งล้ำ

เกรงพระราชสามี มลายพระ-ชนม์เฮย

ขับคเชนทรเข่นค้ำ สะอึกสู้ดัสกร ฯ

๏ ขุนมอญร่อนง้าวฟาด ฉาดฉะ

ขาดแล่งตราบอุระ หรุบดิ้น

โอรสรีบกันพระ ศพสู่ นครแฮ

สูญชีพไป่สูญสิ้น พจน์ผู้สรรเสริญ ฯ