พิธีสารว่าด้วยความตกลงฉันท์มิตรระหว่างกรุงเทพมหานครและมหานครมอสโก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


พิธีสาร
ว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันท์มิตร
ระหว่าง
กรุงเทพมหานครและมหานครมอสโก
โน้มนำด้วยความปรารถนาจะกระชับความเข้าใจและเจตนารมย์อิสระระหว่าง กรุงเทพมหานครและมหานครมอสโก และโดยคำนึงถึงการติดต่อสัมพันธ์ที่ดำเนินมาเป็นเวลานานระหว่างมหานครทั้งสอง ประกอบกับโอกาสสำคัญยิ่งสองวาระ อันได้แก่ การครบรอบหนึ่งร้อยปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย และครบรอบ ๘๕๐ ปีของการก่อตั้งมหานครมอสโก

นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายยูริ ลูชคอฟ นายกเทศมนตรีมหานครมอสโก เห็นพ้องที่จะจัดทำพิธีสารว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างมหานครทั้งสอง ฉบับนี้ขึ้น โดยมีข้อบัญญัติสำคัญ ดังนี้

๑. กรุงเทพมหานครและมหานครมอสโกประสงค์จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กันในด้านข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น

๒. ทั้งสองฝ่ายพยายามเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการกีฬา

๓. เป้าประสงค์หลักประการหนึ่ง ที่มหานครทั้งสองกำหนดไว้ คือ การขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ร่วมกัน และบังเกิดประโยชน์ต่อวิสาหกิจและองค์กร โดยอันดับเบื้องต้น ในด้านการแลกเปลี่ยนการค้า การลงทุน โครงการก่อสร้าง และด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

๔. มหานครทั้งสองพร้อมที่จะ ส่งเสริมการดำเนินโครงการที่มีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประชาชนของมหานครทั้งสอง ให้ได้รับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของแต่ละฝ่าย ตลอดจนการพัฒนาการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ทั้งสองฝ่ายพึงยินดีและกระตุ้นการดำเนินความร่วมมือระหว่างเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามเจตนารมย์แห่งพิธีสารนี้

๕. ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มขึ้นต่อไประหว่างกรุงเทพมหานครและมหานครมอสโก พึงดำเนินการบนพื้นฐานของโครงการที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบแล้ว

พิธีสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็น ๓ ฉบับ ในภาษาไทย รัสเซีย และภาษาอังกฤษ และมีผลบังคับโดยเท่าเทียมกัน

ร่างและลงนาม ณ มหานครมอสโก เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๐


(พิจิตต รัตตกุล)
พิจิตต รัตตกุล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ยูริ ลูชคอฟ)
ยูริ ลูชคอฟ
นายกเทศมนตรีมหานครมอสโก

อ้างอิง[แก้ไข]

เอกสารต้นฉบับของกรุงเทพมหานครงานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"