ข้ามไปเนื้อหา

ภาพฝีพระหัดถ์ชนิดภาพล้อเส้นหมึก

จาก วิกิซอร์ซ
ภาพฝีพระหัดถ์
ชนิด
ภาพล้อเส้นหมึก
พ.ศ. ๒๔๖๑–๖๒–๖๓

สารบานภาพ
รูปที่ ท่านนคราภิบาลผู้มีศุภะลักษณ์ (พระยาอนิรุทธเทวา)
รูปที่ เจ้าคุณสมุโหปะนายะกาธิบดี (พระยาประสิทธิ์ศุภการ)
รูปที่ มหาเสวกนายก (เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี)
รูปที่ "สุขะศึกษาธิการธรรม" (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)
รูปที่ มหาดไทยนายก (เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์)
รูปที่ "เสนาธิการของเรา" (พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี)
รูปที่ "แดงครวญ" (พระยาพิทักษ์ภูบาล)
รูปที่ อัญเชิญทรงเปิดสพานเจริญศรัทธา (พระยามหินทรเดชานุวัตร์)
รูปที่ "ดำรงราชบุระมณฑล" (พระยามนตรีสุริย์วงศ์)
รูปที่ ๑๐ พิชโย! (พระยาพิชัยชาญฤทธิ์)
รูปที่ ๑๑ ท่านกระลาโหม (เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต)
รูปที่ ๑๒ มหาปริญญามาตย์นายก (เจ้าพระยายมราช)
รูปที่ ๑๓ ผู้แทนสยามณปารีส (พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร)
รูปที่ ๑๔ คมนาคม (เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์)
รูปที่ ๑๕ มหายุติธรรมธร (เจ้าพระยาอภัยราชา)
รูปที่ ๑๖ ร. ฟ. ล. (กรมขุนกำแพงเพ็ชร์อรรคโยธิน)
รูปที่ ๑๗ เฉลิมอากาศ (พระยาเฉลิมอากาส)
รูปที่ ๑๘ เจ้าคุณกรุง (พระยาโบราณราชธานินทร์)
รูปที่ ๑๙ สมุหพระตำรวจ (พระยาราชวัลภานุสิษฐ์)
รูปที่ ๒๐ เลขาธิการ (พระยาจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์)
รูปที่ ๒๑ ตุลาการนายก (พระยากฤติกานุกรณกิจ)
รูปที่ ๒๒ เดโช (พระยาสีหราชเดโชชัย)

พ.ศ. ๒๔๖๑

พ.ศ. ๒๔๖๑

พ.ศ. ๒๔๖๑
ศักระวาคิดมาน่าน้อยจิต เออยิ่งคิดยิ่งหมองไม่ผ่องใส เสียแรง
สู้เหนื่อยยากลำบากใจ ไม่มีใครชอบเราเศร้าอุรา เสียแรงคอยสอดส่อง
มองคอยเหตุ มิให้เภทภัยพาลเกินฉานฉ่า ชนกลับชังคอยนั่งแต่นินทา
แขนแดงจ้าหน้าดำครำเครียดเอย ฯ

พ.ศ. ๒๔๖๒

พ.ศ. ๒๔๖๒

พ.ศ. ๒๔๖๒

พ.ศ. ๒๔๖๒

พ.ศ. ๒๔๖๒

บรรณานุกรม

[แก้ไข]
  • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (ม.ป.ป.). ภาพฝีพระหัดถ์ชนิดภาพล้อเส้นหมึก. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก