ภาพยนตร์ในเมืองไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ภาพยนตร์ในเมืองไทย


สมาคมโรงภาพยนตร์
จัดพิมพ์ขึ้น
เนื่องในงานฌาปนกิจศพ
นายพิสิฐ ตันสัจจา
ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔


พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอนุเคราะห์ไทย
นายปัญญา ธรรมวิทย์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2514

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • สมชาย พุ่มสอาด. (2541). ภาพยนตร์ในเมืองไทย. พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอนุเคราะห์ไทย. (สมาคมโรงภาพยนตร์จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานฌาปนกิจศพนายพิสิฐ ตันสัจจา ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18 ธันวาคม 2514).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก