รายงานฯ ของคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา (14 มกราคม 2564)/หนังสือนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
(สำเนา)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ วุฒิสภา โทร. ๐ ๒๒๐๖ ๖๖๙๙ ต่อ ๓๕๗๖
ที่ สว ๐๐๑๙.๑๙/(ร๐๕) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาและให้ความเห็นหรือข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทําให้แท้งลูก)
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๕/๒๕๒๓ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการเป็นการล่วงหน้า คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทําให้แท้งลูก) และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว ให้ดําเนินการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑๑๕ ต่อไป ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ
๒. พลตรี โอสถ ภาวิไล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๕. นางทัศนา ยุวานนท์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ
๖. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการ
๗. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๘. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๙. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๐. นายพีระศักดิ์ พอจิต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๑. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมาธิการ
๑๒. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ กรรมาธิการ
๑๓. นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการ
๑๔. นายยุทธนา ทัพเจริญ กรรมาธิการ
๑๕. พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมาธิการ
๑๖. นายอําพล จินดาวัฒนะ กรรมาธิการ

บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ดําเนินการพิจารณาศึกษาและให้ความเห็นหรือข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประะมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทําให้แท้งลูก) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทําให้แห้งลูก) ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

 • (ลงชื่อ) วัลลภ ตั้งคณานุรักษ์
 • (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์)
 • ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
 • สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 • วุฒิสภา
 • สําเนาถูกต้อง
 • ภิรมย์ นิลทัพ
 • (นางสาวภิรมย์ นิลทัพ)
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก
 • เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส


 • กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ
 • สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๖ ๖๖๙๙ ต่อ ๓๕๗๐–๑
 • จิตตินันท์ พิมพ์
 • จิตตินันท์ ทาน
 • ภิรมย์ ตรวจ