ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์/รายงานผลการดำเนินการ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่อง การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอ ตามมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ด้วยนายจอน อึ๊งภากรณ์ กับคณะผู้ริเริ่ม ได้ร่วมกันเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันพุทธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ประธานรัฐสภาได้วินิจฉัยว่า ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ไม่มีหลักการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕ จากนั้น คณะผู้ริเริ่มกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๑๐๐,๗๓๒ คน ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ประธานรัฐสภาได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ปรากฏว่า มีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่มีสิทธิเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจำนวนจำนวน ๙๘,๘๒๔ คน

๒. แต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับคำร้องคัดค้านรายชื่อผู้เข้าเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

๓. จัดให้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และจัดเอกสารไว้เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อให้ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยที่ตนมิได้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยใช้สิทธิยื่นคำร้องคัดค้าน ปรากฏว่า มีผู้ใช้สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านจำนวน ๗๘๓ คน ดังนั้น จึงมีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ถูกต้องจำนวนทั้งสิ้น ๙๘,๐๔๑ คน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว

บัดนี้ จึงถือว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๙๘,๐๔๑ คนได้เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ถูกต้องตามมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร