ข้ามไปเนื้อหา

วิกิซอร์ซ:แหล่งเอกสาร

จาก วิกิซอร์ซ
แหล่งเอกสาร
รายชื่อแหล่งเอกสารที่ส่วนใหญ่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์หมดอายุแล้วตามกฎหมายไทย สามารถทำเป็นงานลงวิกิซอร์ซได้ หรืออย่างน้อยใช้เป็นแหล่งข้อมูลในโครงการอื่นได้
แหล่ง ไฟล์ หมายเหตุ
หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf ลิงก์เสีย? (ณ สิงหาคม 2563)
เอกสารโบราณไทย pdf ลิงก์เสีย? (ณ สิงหาคม 2563)
พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
 • pdf,
 • exe
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ dnl
หนังสือเก่าชาวสยาม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ pdf ลิงก์เสีย? (ณ สิงหาคม 2563)
เอกสารประวัติศาสตร์ นิติราษฎร์
 • pdf,
 • html
ลิงก์เสีย? (ณ สิงหาคม 2563)
คลังสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย tiff ลิงก์เสีย? (ณ สิงหาคม 2563)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากร swf ลิงก์เสีย? (ณ สิงหาคม 2563)
หอสมุดแห่งชาติ ? เข้าใจว่า ใช้เน็ตบางยี่ห้อแล้วเข้าดูเอกสารไม่ได้ เพราะจำกัดไว้เหมือนหอสมุดธรรมศาสตร์
ห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี pdf
จุฬาฯ อีบุ๊ก swf ต้องสมัครสมาชิกถึงดูได้ (ฟรีปีเดียว)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิตอลอยุธยา
 • pdf,
 • html
ลิงก์เสีย? (ณ สิงหาคม 2563)
คลังสารสนเทศของสภานิติบัญญัติ pdf
ราชกิจจานุเบกษา (Google Chrome), สำหรับ IE หรือ Firefox ให้ใช้ http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ pdf Internet Explorer 11 และ Mozilla FireFox เปิดไม่ได้, Google Chrome เปิดได้. เอกสารบางฉบับค้นไม่เจอในลิงก์หลังแต่ค้นเจอในลิงก์แรก เช่น ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำพิพากษาคดีประวัติศาสตร์ และ คำวินิจฉัยฯ จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม pdf ลิงก์เสีย? (ณ สิงหาคม 2563)
ศาลรัฐธรรมนูญ pdf คำวินิจฉัย คำสั่ง และความเห็น
ศาลปกครอง
 • pdf,
 • doc
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา: ห้องสมุดกฎหมาย, ความเห็นทางกฎหมาย คำวินิจฉัย/คำพิพากษา
 • pdf,
 • html,
 • tiff
เฉพาะกฎหมายที่ยังใช้บังคับอยู่ และ กรุกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในรุ่นแก้ไขต่างๆ. เหมาะกับการใช้พิสูจน์อักษรเทียบกับต้นฉบับ pdf ที่เป็นการ scan ที่ได้จาก web ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง pdf คำพิพากษา คำสั่ง และความเห็น
คลังข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช pdf
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ pdf
Toshokan Review pdf บางไฟล์เริ่มเน่า เพราะอัปลง mediafire (แต่สามารถพบไฟล์ลักษณะเดียวกันในแหล่งอื่น)
โฟลเดอร์ของ sixtyboy pdf
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สกอ. pdf
 • - สามารถดาวน์โหลดเอกสารของห้องสมุดที่จำกัดระบบอินเทอร์เน็ตไว้
 • (เช่น ของธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดได้แต่โดยผ่านเน็ตมหาวิทยาลัย แต่โครงการนี้เชื่อมโยงห้องสมุดธรรมศาสตร์ และใช้เน็ตเจ้าไหนก็ดาวน์โหลดได้)
 • - ต้องสมัครสมาชิกโครงการก่อนถึงดาวน์โหลดได้
รายชื่อหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (จุฬาฯ) html (Flip book)

หมายเหตุ[แก้ไข]

ไฟล์ ดูด้วย
dnl DNL Reader
pdf Foxit Reader
swf Adobe Flash Player
tiff AlternaTIFF