สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468–2477)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2468[แก้ไข]

 1. พระราชดำรัสทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสภา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2468
 2. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช 2468

พ.ศ. 2469[แก้ไข]

 1. ประกาศแก้ความในมาตรา 34 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2469
 2. ประกาศตั้งราชบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
 3. ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
 4. ประกาศตั้งกรรมการราชบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2469

พ.ศ. 2470[แก้ไข]

 1. ประกาศเปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และตั้งผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 มีนาคม 2470
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2470

พ.ศ. 2471[แก้ไข]

 1. ประกาศวิธีนับเวลาในราชการ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2471
 2. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช 2471

พ.ศ. 2473[แก้ไข]

 1. ประกาศยกเลิกกฎหมายลักษณะมฤดก มาตรา 21 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2473
 2. ประกาศตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 เมษายน 2473
 3. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2473

พ.ศ. 2474[แก้ไข]

 1. ประกาศงดการใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พุทธศักราช 2473 ไว้พลางก่อน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2474
 2. ประกาศตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2474
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2474
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474

พ.ศ. 2475[แก้ไข]

 1. กฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475
 2. ประกาศเลิกอภิรัฐมนตรีสภา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2475
 3. ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2475
 4. พระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475
 5. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2475
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2475
 7. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
 8. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี
 9. พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. 130 พุทธศักราช 2475
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

พ.ศ. 2476[แก้ไข]

 1. ประกาศตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2476
 2. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476
 3. พระราชกฤษฎีกาตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พุทธศักราช 2476
 4. พระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2476
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2476
 6. พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476
 7. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476
 8. พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2476

พ.ศ. 2477[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 2)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3)

พ.ศ. 2478[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2477
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 6)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3)