สถานีย่อย:คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน/คำสั่งหัวหน้า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งทั่วไป[แก้ไข]

ที่ ลงวันที่ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
1/2519 7 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะปฏิรูปการครองแผ่นดิน
1/2519 7 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของหัวหน้าคณะปฏิรูปการครองแผ่นดิน
3/2519 9 ตุลาคม 2519 การจัดแบ่งส่วนราชการของกองบัญชาการคณะปฏิรูปการครองแผ่นดิน คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 40 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519
4/2519 7 ตุลาคม 2519 กำหนดหน้าที่คณะที่ปรึกษา
5/2519 10 ตุลาคม 2519 ให้ปลดข้าราชการออกจากประจำการ (พลเอก ฉลาด หิรัญศิริ)
6/2519 11 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานฝ่ายกฎหมาย
7/2519 11 ตุลาคม 2519 ให้ถอนใบอนุญาตและหยุดทำการพิมพ์หนังสือพิมพ์ (ดาวดารา ยุคสยาม)
8/2519 11 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9/2519 11 ตุลาคม 2519 ให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
10/2519 11 ตุลาคม 2519 ให้นายทหารรับราชการ
11/2519 11 ตุลาคม 2519 ให้ข้าราชการประจำกรม และแต่งตั้งข้าราชการ
12/2519 12 ตุลาคม 2519 การจำหน่ายข้าวสารแก่ประชาชน
13/2519 12 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเช่ารถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพิ่มเติม
14/2519 13 ตุลาคม 2519 เร่งรัดการสืบสวนในกรณีกล่าวหาจอมพล ถนอม กิตติขจร กับพวก
15/2519 13 ตุลาคม 2519 ให้ปิดโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา
16/2519 11[1] ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
17/2519 (ไม่เปิดเผย)[2]
18/2519 14 ตุลาคม 2519 ให้ปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม
19/2519 14 ตุลาคม 2519 ให้สนามมวยในกรุงเทพมหานครงดจัดให้มีการชกมวยเป็นการชั่วคราว คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ 30/2519 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2519
20/2519 15 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องแรงงาน
21/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
22/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
23/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
24/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ
25/2519 18 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
26/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ
27/2519 19 ตุลาคม 2519 ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง
28/2519 19 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล
29/2519 19 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
30/2519 19 ตุลาคม 2519 ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ 19/2519
31/2519 19 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
32/2519 19 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
33/2519 20 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
34/2519 20 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งนายทหารพิเศษ
35/2519 20 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
36/2519 21 ตุลาคม 2519 ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง
37/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
38/2519 21 ตุลาคม 2519 การปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ]
39/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนทางวินัย
40/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งกรรมการตรวจจ้างซ่อมแซมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
41/2519 21 ตุลาคม 2519 ให้ถอนใบอนุญาตและหยุดทำการพิมพ์หนังสือพิมพ์ (รายวันบันเทิง ยุคข่าวรายวัน)
42/2519 21 ตุลาคม 2519 การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา และนักเรียน
43/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งนายกสภามหามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
45/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
46/2519 21 ตุลาคม 2519 สั่งพักราชการ (นายบุญธรรม ทองไข่มุกต์)
47/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
48/2519 21 ตุลาคม 2519 สั่งพักราชการ (นายอานันท์ ปันยารชุน)
49/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
50/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

คำสั่งเฉพาะ[แก้ไข]

ที่ ลงวันที่ เรื่อง
(เฉพาะ) 1/2519 10 ตุลาคม 2519 ให้เจ้าหน้าที่พ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในบริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด
(เฉพาะ) 2/2519 11 ตุลาคม 2519 มอบอำนาจการสั่งจ่ายเงินราชการลับของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(เฉพาะ) 3/2519 17 ตุลาคม 2519 การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร สิ่งของ ที่ยึดได้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

อ้างอิง[แก้ไข]

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • คณะกรรมการจัดทำเอกสารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2518. (2520). การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน: ประมวลเอกสารสำคัญทางการเมืองระหว่าง 6–22 ตุลาคม 2519. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะรัฐประศาสนศาสร์, โครงการผลิตเอกสารประกอบการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์.