หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0100/72

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ที่ อว ๐๑๐๐/๗๒
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติการณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอทราบแนวทางแก้ไขและบทลงโทษของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๘ ราย ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาจำนวน ๓ รายที่ตกเป็นจำเลยในข้อหากระทำผิดกฎหมายในมาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอาญาเพื่อขอประกันตัวนักศึกษาทั้ง ๓ ราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีบัญชาให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงว่า จะสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ทั้ง ๘ รายหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

  • ขอแสดงความนับถือ
  • (นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง)
  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • สำนักงานรัฐมนตรี
  • กลุ่มงานประสานการเมือง
  • โทร. ๐๒๓๓๓ ๓๗๐๔ โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๓๘๓๕

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • ข่าวสด. (2564, 29 เมษายน). รมว. อุดมศึกษาฯ จี้ถาม มธ.-มหิดล สอบอาจารย์ช่วยประกันตัวแกนนำ นศ. สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_6371223
  • มติชน. (2564, 29 เมษายน). เอนกร่อน จ.ม. จี้อธิการบดี มธ. สอบอาจารย์ยื่นประกันลูกศิษย์ แนวร่วมราษฎร. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2698450

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"