หนังสือศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หนังสือศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๑
เรื่อง การปิดกั้นเว็บไซต์ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓

โดย: รัฐบาลไทยตราครุฑ
ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๑

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐


๗ เมษายน ๒๕๕๓

เรื่อง   การปิดกั้นเว็บไซต์ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน


เรียน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งตามข้อกำหนดในมาตรา ๙ ข้อที่ ๒ ระบุว่า “ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือการทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในทั่วราชอาณาจักร”

เนื่องด้วยคณะกรรมการ กอฉ. มีมติให้ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลต่อความมั่นคง ดังต่อไปนี้

๑)   http://gurakdang.com

๒)   http://norporchorusa2.com

๓)   http://www.uddthailand.com

๔)   http://www.peoplechannel.com

๕)   http://www.newskythailand.us

๖)   http://www.thaipeoplevoice.org

๗)   http://www.thaipeoplevoice.net

๘)   http://www.prachathai.com

๙)   http://www.thaipeoplevoice.info

๑๐)   http://www.redthai.org

๑๑)   http://www.redthai.net

๑๒)   http://www.rednon.org

๑๓)   http://www.sunshine.redthai.org

๑๔)   http://www.konthaiuk.com

๑๕)   http://www.redshirttv.com

๑๖)   http://isan.redthai.org

๑๗)   http://www.uddthailand.net

๑๘)   http://www.youtube.com/uddtoday

๑๙)   http://twitter.com/uddtoday

๒๐)   http://www.facebook.com/note.php?note_id-344691628328

๒๑)   http://young-udd.hi5.com/friend/p352428162-Young+UDD_Thailand--html

๒๒)   http://group.google.com/group/redthai

๒๓)   http://www.uddthailand.biz

๒๔)   http://www.uddthailand.org

๒๕)   http://www.norporchorusa.com

๒๖)   http://www.newskythailand.com

๒๗)   http://www.newskythailand.net

๒๘)   http://www.newskythailand.org

๒๙)   http://www.d-dek.org

๓๐)   http://www.thaipeoplevoice.org/index.html

๓๑)   http://www.xat.com/uddtoday

๓๒)   http://www.uddthailand.info

๓๓)   http://www.uddtoday.ning.com

๓๔)   http://www.sameskybooks.org

๓๕)   http://www.weareallhuman.net

๓๖)   http://www.sanamluang.tv

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณมากขอแสดงความนับถือ


สุเทพ เทือกสุบรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย  • ส่วนบริหารงานกลางฯ
  • โทร. ๐-๒๕๒๑-๖๗๐๓
  • โทรสาร ๐-๒๕๒๑-๖๗๐๕ดูเพิ่ม[แก้ไข]
ขึ้น

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg