หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0014/ร 9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ด่วนมาก
ที่ สผ ๐๐๑๔/ร ๙
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เรียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

ด้วยประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสนใน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไปประชุมร่วมกันตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่เสนอมาพร้อมนี้

 • ขอแสดงความนับถือ
 • (นายสรศักดิ์ เพียรเวช)
 • เลขาธิการรัฐสภา
 • สำนักการประชุม
 • กลุ่มงานระเบียบวาระ
 • โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
 • www.parliament.go.th
 • บันทึกการประชุมสภา
 • สำนักรายงาน
 • การประชุมและชวเลข
 • หนังสือนัดประชุม
 • และระเบียบวาระการประชุม
 • ร่วมกันของรัฐสภา

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
เรื่องด่วน
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑)
(นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(ยกเลิกมาตรา ๒๗๐ และเพิ่มหมวด ๒๗๑)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๕. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(ยกเลิกมาตรา ๒๗๙)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๔ และยกเลิกมาตรา ๙๓)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
(๖) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • สำนักการประชุม
 • กลุ่มงานระเบียบวาระ
 • โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
 • www.parliament.go.th

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
เรื่องด่วน
 (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔
 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓)
(๔) เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
(๖) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • สำนักการประชุม
 • กลุ่มงานระเบียบวาระ
 • โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
 • www.parliament.go.th

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2563, 18 กันยายน). หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนมาก ที่ สผ 0014/ร 9 เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงวันที่ 18 กันยายน 2563. สืบค้นจาก https://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=635

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"