หน้า:คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๒-๐๗-๐๖).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๒๖
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา

 ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ: วันนี้ มีสมาชิกมาประชุม ๑๖๙ คน ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมต่อไป

 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุมสำหรับวันนี้นั้น ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่า ได้รับหนังสือจากจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๖

กรกฎาคม ๒๕๐๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร จึงขอแจ้งให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทราบตามความในวรรคท้ายของมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ดังมีสำเนาคำสั่งดังต่อไปนี้


(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ


ด้วยเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ศกนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำความพยายามสืบสวนมาช้านานได้จับกุมนายศุภชัย ศรีสติ กับพวก พร้อมด้วยเครื่องมือประกอบการร้ายมากมายหลายอย่าง การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายตำรวจได้กระทำอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรม และตัวข้าพเจ้าเองก็ได้มีส่วนในการสอบสวนซักถามด้วยตนเอง ปรากฏแน่ชัดปราศจากข้อสงสัยว่า นายศุภชัย ศรีสติ เป็นตัว