ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ไปนั้น ถวายพยากรณ์ทำนายว่า พระองค์จะทรงพระเมตตาพรหมวิหาร ยังท้าวพญามหาชนคนทั้งหลายอันหยาบช้าทารุณให้เสียพยศอันร้ายด้วยราชอบุายโอวาทานุสาสน์สั่งสอนทรมานให้หายทฤษฐิมานะพยาบาทแก่กันแลกันด้วยเดชะพระปัญญาบารมี แลอิศริยยศบริวารยศแห่งพระองค์จะปรากฎล้ำเลิศประเสริฐกว่าท้าวพญามหากระษัตรทั้งหลายในนานาประเทศ หนึ่ง พระองค์จะทรงพระจำเริญซึ่งพระชนม์ทีฆายุศมะ จะเปนที่พึ่งแก่สมณพราหมณมหาชนคนทั้งหลายด้วยกำลังงพระกรุณาญาณ แลพระสุบินนิมิตรทั้งนี้ล้วนเปนมหามงคลอันประเสริฐของพระองค์ ด้วยทรงพระสุบินนิมิตรในวันเสาร์ เพลา ๗ ทุ่มเศษนั้น เปนเพลาจะเข้าปัจจุสไมย เปนที่พระโอชาหารจะซับซาบพระสกลกายทั้งปวงสนิทในเวลานั้น พระสุบินนิมิตรแน่แท้จะแปรปรวนหามิได้ เปนลักขณะเทวตูปสังหรณนิมิตร แลพระสุบินนิมิตร