หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

 5 โส ราชปุตฺโต ปลายนฺตํ  ราชบุตรพระเจ้านครสโตงค์
ตสฺส ราสีทพฺพํ ทิสฺวา อตฺตโน ได้เห็นกองทัพพระเจ้านครเชียงราย
สุรโยเธ อนุพนฺธาเปตฺวา เตปิ แตกหนีไปแล้ว ก็ให้พลทหารของ
ปหราเปตฺวา อนุคจฺฉติ. ตนที่แกล้วกล้าไล่ตีติดตามไป.

 6 โส ราชา หตฺถีขนฺธคโต  พระเจ้านครเชียงรายก็เสด็จ
สึฆตรํ[วซ 1] รตฺตินฺทิวํ ปลายนฺโต ขึ้นคอช้างเร่งรีบหนีไปทั้งกลาง
นครํ ปตฺวา ตมฺปิ ปวีสิตฺวา คืนกลางวันจนถึงพระนคร เข้าพระ
รกฺขาเปติ. นครได้แล้ว ก็ให้รักษามั่นไว้.

 7 มหาชนา นานาคามวาสิโน  พวกมหาชนชาวบ้านได้ทราบ
ตํ ญตฺวา อุตฺราสนฺตา ภิตา[วซ 2] เหตุการณ์แล้ว ก็สดุ้งตกใจกลัว ทิ้ง
คามเคเห มหนฺเต ฉทฺเทตฺวา บ้านเรือนเสีย พากันหนีไปซุ่มซ่อน
วนํ ปลายิตฺวา วนาวเน ปฏิว– อยู่ในป่า.
สนฺติ.

 8 โส สตุงฺคนครินฺโท หตฺ–  พระเจ้านครสโตงค์ก็เสด็จ
ถาธารคโต ตมฺปิ อนุพนฺธนฺโต ขึ้นทรงช้างพระที่นั่งติดตามพระ
นครํ ปตฺวา ยุทฺธวตฺตึ ฐปา– เจ้านครเชียงรายไปจนถึงพระนคร
เปตฺวา เตปิ ตํ ปริวาราเปติ. แล้วให้ตั้งค่ายล้อมพระนครไว้.

 9 โส ชิรายินฺโท สุรพลโยเธ  พระเจ้านครเชียงรายได้เห็น
ตสฺส มหนฺเต จ อตฺตโนอปฺปเก[วซ 3] พลทหารของพระเจ้านครสโตงค์