หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ณิตฺวา วา อปาปุณิตฺวา วา ตํ เจ้านครเชียงรายหนีไปได้แล้ว ก็
ยุชฺฌิตฺวา วา อยุชฺฌิตฺวา วา ติดตามไปน้อยตัวนัก ทันบ้างไม่ทัน
วิชิตขีณํ ตํ อนุพนฺธิตฺวา ตํ อล– บ้าง ได้สู้รบกันบ้างไม่ได้สู้รบ
ภิตฺวา นิวตฺตนฺติ. กันบ้าง ติดตามไปจนสิ้นพระราช
อาณาเขตร ครั้นไม่ได้ตัวพระเจ้า
นครเชียงรายแล้ว ก็พากันกลับไป.

 11 โส สตุงฺคนรินฺโท ตํ นครํ  พระเจ้านครสโตงค์ได้พระ
ลภิตฺวา มหาชเน วิจาเรตฺวา นครเชียงรายแล้ว รวบรวมได้
ตตฺถ วสติ. พลเมืองเปนอันมาก ก็ประทับ
อยู่ในพระนครเชียงรายนั้น.

 12 โส ชิรายินฺโท เต ชเน  ส่วนพระเจ้านครเชียงรายก็พา
อาทาย อาคนฺตฺวา สฺยามปเทเส คนทั้งนั้นมาทางสยามประเทศ ถึง
วชิรปาการนครสฺส สมิเป วนํ ป่าใกล้เมืองกำแพงเพ็ชรแล้ว ด้วย
ปตฺวา สกฺเกน ตาปสวณฺเณน บุญญานุภาพของพระเจ้านครเชียง
อาคนฺตฺวา ตสฺส หตฺถิมุเข ฐิเตน ราย จึงบันดานให้ท้าวสักกเทว
ปุญฺญานุภาเวน มหาราช ตฺวํ ราชแปลงเพศเปนพระดาบศมายืน
อญฺญตฺถ มา คจฺฉนฺโต อิธ วส– อยู่ตรงน่าช้างพระที่นั่ง ทูลว่า ดูกร
ตุเอว ปจฺจามิตฺโต อิทํ ฐานํ น มหาราชเจ้า พระองค์อย่าได้เสด็จ
อนุพนฺธติ อิทํ ฐานํ ชยภูมิกํ ไปที่อื่นเลย จงประทับณที่นี้เถิด