หน้า:ตำนานกฎหมายเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๓.pdf/27

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๔
อญฺญมญฺญํ ปฏิภาโส แก้ต่างว่าต่าง เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
ปฏิภาณญฺจ เฉทโก ตัดสำนวน เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
อฏฺฏคาโห รับฟ้อง ได้แก่ ลักษณรับฟ้อง
อฏฺฏกูโฏ ประวิง เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
ทณฺโฑ พรหมทัณฑ์ เอาไว้ใน กรมศักดิ์
๑๐ โจทกเฉทโก ตัดฟ้อง เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
อิณญฺจ รญฺโญ ธนโจรหารํ อธมฺมทายชฺชวิภตฺตภาคํ
ปรสฺส ทานํ คหณํ ปุเนว ภติกอกฺขปฺปฏิจารธุตฺตา
ภณฺฑญฺจ เกยฺยาวิกยาวหารํ เขตฺตาทิอารามวนาทิฐานํ
ทาสึจ ทาสํ ปหรญฺจ ขุํสา ชายมฺปตีกสฺส วิปตฺติเภทา