หน้า:ตำนานพระธาตุสุเทพ - ๒๔๗๒.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

ในงานปลงศพเจ้าหญิงจามรีวงศ์ ทจ. ภรรยาเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ข้าพเจ้าใคร่จะช่วยงานด้วยประการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยฉันท์ที่ได้คุ้นเคยชอบพอกันมามากช้านาน ทั้งในส่วนตัวเจ้านครเชียงใหม่ และส่วนตัวเจ้าหญิงจามรีวงศ์ผู้มรณะ และคุ้นเคยชอบพอกันทั้งส่วนตัวข้าพเจ้าตลอดจนครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย เจ้าหญิงจามรีวงศ์ผู้มรณะนี้ แม้ใครได้คุ้นเคยแล้ว ก็ต้องชอบพอและสรรเสริญอัธยาศัยว่า สมควรเปนเจ้านายผู้ใหญ่ในวงศณะเชียงใหม่ เมื่อถึงอนิจกรรม มีแต่ผู้อาลัยเสียดายทั้งในมณฑลพายัพและในกรุงเทพฯ ข้าพเจ้าได้รับกับเจ้านครเชียงใหม่ว่า จะพิมพ์หนังสือสำหรับแจกในงานศพเจ้าหญิงจามรีวงศ์เปนของข้าพเจ้าช่วย ด้วยเห็นว่า ของทำบุญอย่างอื่นก็จะมีเพียงพออยู่แล้ว ส่วนเรื่องหนังสือซึ่งจะพิมพ์นั้น เลือกดูเห็นว่า ถ้าพิมพ์เรื่องตำนานพระธาตุดอยสุเทพ จะเหมาะดี ด้วยหนังสือนี้จะแจกที่เมืองนครเชียงใหม่เปนพื้น พระธาตุดอยสุเทพเปนที่นับถือของชาวเชียงใหม่ ผู้ที่ได้รับหนังสือแจกไปคงจะพอใจอ่าน

หนังสือตำนานพระธาตุดอยสุเทพนี้ ได้ฉะบับมาแต่เมืองนครเชียงใหม่นานแล้ว พิเคราะห์ดูเห็นว่า เปนหนังสือซึ่งบัณฑิตชาวนครเชียงใหม่แต่งขึ้นไว้แต่โบราณ เรื่องที่กล่าวเปนแก่นสารในพงศาวการก็มีอยู่บ้าง ข้าพเจ้าหวังใจว่า ท่านทั้งหลายที่ได้รับหนังสือนี้ไปจะพอใจอ่านทั่วกัน.

ลายมือชื่อของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นายกราชบัณฑิตยสภา
วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๒