หน้า:ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ (๑๒๑-๑๐-๐๔).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๑๙ น่า ๕๖๕
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

พระราชทานเหรียญปราบฮ่อ น่า ๕๗๗
ส่งสัญญาบัตร์ขุนนางไปพระราชทาน น่า ๕๗๘
ส่งสัญญาบัตร์ตำแหน่งน่าที่ราชการไปพระราชทาน น่า ๕๗๘
ส่งเครื่องราชอิศริยาภรณ์ไปพระราชทาน น่า ๕๗๘
ข้าราชการเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท น่า ๕๗๘
ข้าราชการกราบถวายบังคมลา น่า ๕๗๘
บอกแก้ น่า ๕๗๙
รายงานน้ำฝน น้ำท่า ราคาเข้าเปลือก, เข้าสาร, ถั่ว, งา, ตามหัวเมือง จำนวนศก ๑๒๑ น่า ๕๗๙
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
ประกาศ
ตั้งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวุฒิการบดี ปลัดทูลฉลอง ว่าการแทนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ซึ่งได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๙ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า พระยาวุฒิการบดี ผู้แทนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ มีความสามารถพอที่จะรับราชการฉลองพระเดชพระคุณในตำแหน่เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวุฒิการบดีเปนเสนาบดีกระทรวงธรรการตั้งแต่นี้ไป

ประกาศมาณวันที่ ๗ ตุลาคม รักตนโกสินทรศก ๑๒๑ เปนวันที่ ๑๒๓๘๓ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

ประกาศ
เลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ ๓

ด้วยมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ตามข้อความในประกาศเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ศก ๑๒๐ ขยายกำหนดเวลาให้บรรดาเจ้าเงินทำสารกรมธรรม์ทาษเปลี่ยนใหม่ ดังที่ได้บังคับไว้ในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลพายัพ ต่อไปเปนวันที่ ๓๐ กันยายน ศก ๑๒๑ นั้น ความแจ้งอยู่แล้ว

บัดนี้ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า เจ้าพนักงานในมณฑลพายัพไม่มีเวลาที่จะจัดการเปลี่ยนสารกรมธรรม์ทาษให้แล้วทันตามกำหนดวันที่ ๓๐ กันยายน ศก ๑๒๑ ได้ โดยเหตุที่บังเกิดมีพวกผู้ร้ายเงี้ยวก่อการจุลาจลขึ้นในมณฑลพายัพ ดังนี้ จึงทรงพระดำริห์เห็นว่า การที่ไม่ได้ทำสารกรมธรรม์ทาษให้แล้วทันตามกำหนดในประกาศนั้น หาใช่