หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๒) - ๒๔๙๗.pdf/43

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๗

กันหรือคล้ายกัน ถ้ามีความประพฤติไม่เสมอกันหรือไม่คล้ายกันแล้ว มักคบกันไม่ได้ ดังภาษิตมีว่า คนพาลชอบคบคนพาล สัปบุรุษชอบคนสัปบุรุษด้วยกัน

ผู้ที่ได้กัลยาณมิตรเป็นมิตรเป็นสหายแล้ว ควรประพฤติตนให้มีอัธยาศัยอารีอารอบ อุดหนุนเจือจาน กล่าวาจาไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคีไว้ ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ประพฤติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย เมื่อได้มียศบรรดาศักดิ์ทรัพย์สมบัติ ก็อย่าเย่อหยิ่งจองหอง ดูถูกดูหมิ่นเพื่อน จึงจะรักใคร่คบได้กันยั่งยืน เมื่อคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรยั่งยืนแล้ว จักไม่มีความเสื่อม จักมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว ดังพุทธภาษิตว่า

อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

ความไม่คบคนพาลเป็นมิตรเป็นสหาย หนึ่ง ความคบบัญฑิตเป็นมิตรเป็นสหาย หนึ่ง การบูชาบุคคลหรือวัตถุควรบูชา หนึ่ง สามอย่างนี้ เป็นมงคลเหตุให้บรรลุผล คือ ความสุขความเจริญ ทั้งภพนี้ภพหน้า ฉะนี้แล ฯ