หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/43

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๕

๓๗ ตทนัน์ตรํ เสนาปติอาทโย ตํปิ ราชานํ คเหต๎วา ฆาเตต๎วา ตัส์สปิ เวมาติกํ เอกํ ปุต์ตํ อาทิจ์จวังสํ นาม นววัส์สิกํ ตัส๎มึ รัช์เช สัป์ปสํวัจ์ฉเร อภิสิญ์จึสุ ฯ

๓๘ ตทนัน์ตรํ อัฏ์ฐทิวสาธิเกกมาสํ รัช์ชํ กาเรน์ตํ ตํปิ เตปิ ชนา มาเรต๎วา ตัส์สปิ เวมาติกํ อัญ์ญํ เอกปุต์ตํ สีสุธัม์มราชมานํ เตรสวัส์สิกํ รัช์เช อัส์สสํวัจ์ฉเร อภิสัญ์จึสุ ฯ โสปิ เสสอัฏ์ฐารสวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต มหาปุญ์โญ มหายโส มหาเตโช สัทธาสัม์ปันืโน ทานาทีนิ ปุญ์ญกัม์มานิ กโรน์โต สเมน ธัม์เมน ราชกิจ์เจน จรัน์โต อายุปริโยสาเน มัจ์จุราชัส์ส สัน์ติกํ ยถากัม์มํ คัจ์ฉติ ฯ

๓๙ ตทนัน์ตรํ ตัส์ส ปุต์โต ทิยโร นาม ท๎วาทสวัส์สิโก รัช์ชํ กาเรน์โต มหาเสนาปตินา มหาปุญ์เญน ตํ ราชกิจ์เจ ปฏิอนุสาเสน์เตน ตํปิ อุจ์ฉังเค นิสีทาเปต๎วา เสวเก อุปัฏ์ฐาเปต๎วา อัต์ตโน มาตุ กเลวรฌาปิตกาเล เอกสํวัจ์ฉเร ฆาติโต ฯ