หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/67

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๗

ยถาวินาสํ ยถาขีณายุกํ ยถาปริยายํ ยถาสุญ์ญํ นัส์สติ มหาชเน จ ราชวังสาธิเก พหูนิ ธนานิ จ คาหาเปต๎วา นครัญจ ติปาสาทัญ์จ อารามวิหารัญ์จ ฌาเปต๎วา ปาการํ ภิน์ทาเปต๎วา อโยช๎ยนคเร วัต์ถูนิ ธัม์มวินยติปิฏกาทีนิ จ วินาเสต๎วา อัต์ตโน นครํ นิวัต์ติต๎วา พหุธนานิ ราชกุลาทีนิ ขุท์ทกมหัน์ตอาวุธนิ จ อัต์ตโน สามิกัส์ส เทติ ฯ

๖๓ ตทา อริมัท์ทนนครวาสิโน พหุรชตสุวัณ์ณรตนภูตา อเหสุํ ฯ ตัส๎มึ อโยช๎ยนคเร นานาปการเณหิ วมาปัจ์จามิต์เตหิ วินาสาปิเต โส อโยช๎ยราชา นครา ปลายัน์โต อรัญ์เญ นิลียิต๎วา นิราหาโร ปัจ์จามิต์เตหิ คหิโต ทุพ์พโล สยํ มโต ฯ

๖๔  พหุโสกปริเทวทุก์ขโทมนัส์สุปายาสาภิภูตา พหุฉาตปิปาสทุพ์พลา ญาติมิต์ตปุต์ตทารมาตาปิตุวิโยคา ปหูตัป์ปกรณอุปโภคปริโภคธนธัญ์ญหิรัญ์ญสุวัณ์ณรตนวีนาสา อนาถทุค์คตกปณจัณ์ฑาลภูตา นิราหารา ภรวัต์ถอาวาสา กิสทุพ์พัณ์ณวิรูปกายา รุก์ขติณลตาวนภิสมุท์ธตจปัณ์ณปุป์ผผลพีชาทิอาหารา พหู มนุส์สา วรากา อรัญ์เญสุ นานาปเทเสสุ จรัน์ตา พหุทุก์เขหิ อติวิย