หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/75

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๑

๗๑ อปรภาเค ปุพ์พกัม์มํ กรณัต์ถาย เต ภิก์ขู พหุวัค์คา พหุอัน์เตวาสิกา วา จตุปัจ์จยปริปุณ์ณา ปริปุณ์ณมนา พุท์ธสาสเน อุส์สาหํ ชเนต๎วา ธัม์มวินยัญ์จ ปริเยสัน์ตา พุท์ธรูเป จ โอภัค์ควิภัค์คอังคปัจ์จังเคนานากุเล นานาวินาเส วา กุฏิวิหารสีมาพุท์ธถูเป จ นานาวินัฏ์เฐโอโลเกต๎วา สํเวคมานสา อัส์สูนิ ปุญ์ฉัน์ตา พุท์ธสาสนปิยตรัต์ตา กัม์ปิตหทยา อัน์เตวาสิเกหิ สัท์ธึ ยถา ยุต์ตัฏ์ฐาเน พุท์ธรูเป ปฏิสาเมน์ติ ฯ เย ธัม์มวินยา วินาสเสสา ยาวตเก ตาวตเก คเหต๎วา เต ภิก์ขู อัต์ตโน ฐาเน อาเนสุํ ฯ

๗๒ สัพ์เพ ชนา ปริปุณ์ณอาหารา ปุราณคาเม นานาวาสปุราณัก์เขต์ตาวัต์ถุส๎มึ วา เคหานิ อาโรเปน์ติ ฯ สัพ์เพ ภิก์ขู ปิณ์ฑปาตอาหาเร นานัป์ปกาเร สัม์ผุสัน์ตา อัต์ตโน อัต์ตโน สหายเกหิ วา นิส์สิตเกหิ สัท์ธึ ปุราณอาราเม โอวรกัญ์จ กุฏิญ์จ อาโรเปต๎วา ตัต์ถ วัส์สาวาสํ วสัน์ติ ฯ

๗๓ ตทา อโยช๎ยนคเร วินาสิเต มหาโยโธ พมิส์สโร จตุปัญ์จเก ปฏิสัณ์ฐานกเร อโยช๎ยวาสิชเน สูริส์สเร รัฏ์ฐวิชิเตสุ