หน้า:พรบ ตั้ง สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร นครนายก ๒๔๘๙.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๒๙ เล่ม ๖๓

๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙
๓๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงท้องที่จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี โดยจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายกขึ้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙"

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้แยกอำเภอสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอพระประแดง ออกจากการปกครองของจังหวัดพระนคร จดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า จังหวัดสมุทรปราการ

มาตรา  ให้แยกอำเภอนนทบุรี และอำเภอปากเกร็ด ออกจากการปกครองของจังหวัดพระนคร กับใหแยกอำเภอ