หน้า:พรบ ปีปฏิทิน ๒๔๘๓.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๘๓
เล่ม ๕๗ หน้า ๔๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  การกำหนดปีประดิทินตามความในมาตรา ๔ ไม่กะทบกระเทือนถึงอายุบุคคลหรือถึงระยะเวลาซึ่งได้กำหนดไว้หรือต้องคำนวณตามกฎหมายหรือนีติกรรมซึ่งได้ประกาศใช้หรือได้กระทำขึ้นก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้

มาตรา  บรรดาเงินที่ทางราชการต้องจ่ายเป็นรายปีซึ่งเริ่มแต่วันที่ ๑ เมษายน และเป็นการจ่ายล่วงหน้านั้น ถ้าได้จ่ายไปแล้วเต็มปีสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่า ได้จ่ายแล้วถึงสิ้นเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ สำหรับเดือนต่อไปที่เหลือในปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายให้เพียง ๙ เดือน ต่อจากนั้น ให้จ่ายตามปีประดิทิน

ในกรณีที่มิใช่เป็นการจ่ายล่วงหน้า หรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เต็มปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณเงินจ่ายให้สำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ เพียงเก้าเดือน และให้ถือว่า เป็นการเสร็จสิ้นกันสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ การจ่ายคราวต่อไป ให้คำนวณจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และให้จ่ายตามปีประดิทิน

มาตรา  บรรดาเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่มีกำหนดต้องเสียเป็นรายปี ซึ่งเริ่มแต่วันที่ ๑ เมษายน