หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๘) ๒๔๘๒.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๘๒
เล่ม ๕๖ หน้า ๑๐๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

"มาตรา ๙๘ ตรี ผู้ใดกระทำหรือพยายามกระทำการประทุษฐร้ายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพของนายกรัฐมนตรี มีความผิด ต้องระวางโทษเป็นสองสฐาน สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตลอดชีวิต สฐานหนึ่ง ให้ประหารชีวิต

ถ้าการประทุษฐร้ายมีลักษณะไม่สามารถเป็นภยันตรายอย่างใดแก่ชีวิตได้ ให้ระวางโทษผู้กระทำผิดเป็นสองสฐาน สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตลอดชีวิต

"มาตรา ๙๘ จัตวา ผู้ใดตระเตรียมการเพื่อกระทำความผิดดั่งกล่าวมาในมาตรา ๙๘ ทวิ และมาตรา ๙๘ ตรี ก็ดี สมรู้กับผู้กระทำความผิดเช่นว่านั้นก็ดี รู้ว่ามีผู้กระทำผิด ช่วยปกปิดไว้ก็ดี มีความผิด ต้องระวางโทษเป็นสองสฐาน สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตลอดชีวิต"

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี