หน้า:พรบ โอน ม ไปสังกัด สนร ๒๕๐๒ (๑).pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๘๕

๒ กันยายน ๒๕๐๒
ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้โอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรา  ให้โอนเงินงบประมาณซึ่งตั้งไว้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่ว่าจะได้ตั้งไว้ในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เอง หรือในทบวงการเมืองใด ๆ ไปเป็นงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

มาตรา  บรรดาข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณซึ่งโอนมาเป็นงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา ๕ ให้โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรา  บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย