หน้า:สามก๊กอิ๋น - ๒๕๑๕.pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

การศึกษา เริ่มต้นการศึกษาที่จังหวัดลำพูน ต่อมา ได้ย้ายเข้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วมาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ จนสำเร็จชั้นมัธยมบริบูรณ์ แผนกวิทยาศาสตร์ ที่สวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ แล้วจึงเข้าศึกษาต่อขั้นอุดมศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้เข้ารับราชการเป็นครั้งแรกในกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ และได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และใน พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตร ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงอนิจกรรม นายชุบ มุนิกานนท์ ได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติในสาขาวิชาการเกษตรอยู่มาก จึงได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ ๒๒