หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ข้อ ๑๕

ในทุกโอกาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปะทะกันแต่ละครั้ง ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการเท่าที่จะกระทําได้ทุกประการโดยไม่ชักช้า เพื่อค้นหาและรวบรวมผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลที่ว่านี้จากการโจรกรรมและการปฏิบัติอันเลวทราม เพื่อจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเพียงพอ และเพื่อค้นหาผู้ที่เสียชีวิต และป้องกันมิให้ร่างถูกทําลาย

ในเมื่อพฤติการณ์จักอํานวยให้ ให้จัดให้มีการสงบศึกหรือการหยุดยิง หรือทําการตกลงเฉพาะพื้นที่เพื่อให้สามารถขนย้ายแลกเปลี่ยน และขนส่งผู้บาดเจ็บที่ตกค้างอยู่ในสนามรบ

โดยนัยเดียวกัน ภาคีคู่พิพาททั้งสองฝ่ายอาจทําการตกลงเฉพาะพื้นที่เพื่อทําการขนย้าย หรือแลกเปลี่ยนผู้บาดเจ็บและป่วยไข้จากเขตที่ถูกปิดหรือถูกล้อมไว้ และเพื่อให้พนักงานแพทย์และพนักงานทางศาสนาพร้อมด้วยบริภัณฑ์ได้ผ่านไปสู่เขตนั้น ๆ ได้

ข้อ ๑๖

ภาคีคู่พิพาทจะต้องทําบันทึกเป็นหลักฐานแสดงรายการต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการจัดทํารูปพรรณสัณฐานของผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ และผู้ที่เสียชีวิตแต่ละคนของฝ่ายปฏิบักษ์ที่ตกอยู่ในอํานาจของตนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้

ถ้าเป็นไปได้ บันทึกนั้นให้มีข้อความดังต่อไปนี้ คือ

ก. ชื่อประเทศซึ่งบุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่
ข. หมายเลขประจํากองทัพ ประจํากรม ประจําตัว หรือหมายเลขลําดับ
ค. นามสกุล
ง. นามตัว
จ. วันเกิด
ฉ. รายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในบัตรหรือแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐาน
ช. วันที่และสถานที่ที่ถูกจับกุมหรือเสียชีวิต
ซ. รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล หรือโรค หรือสาเหตุแห่งการเสียชีวิต

ข้อความดังกล่าวข้างบนนี้จะต้องจัดส่งให้สํานักงานสนเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒๒ แห่งอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเซลยศึก ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ โดยเร็วที่สุดที่จะทําได้ สํานักงานนี้จะได้จัดส่งข้อความนี้ต่อไปให้ประเทศซึ่งบุคคลเหล่านี้สังกัดอยู่โดยผ่านประเทศที่คุ้มครองและสํานักงานตัวแทนกลางสําหรับเชลยศึก

ภาคีคู่พิพาทต่างฝ่ายจะต้องจัดทําและจัดส่งมรณบัตร หรือบัญชีรายนามผู้เสียชีวิตอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว ให้กันและกันทราบ โดยผ่านทางสํานักงานเดียวกันนี้ โดยนัยเดียวกันต่างฝายจะต้องเก็บและนําส่งแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐานชนิดคู่ซีกหนึ่ง พินัยกรรมฉบับสุดท้ายหรือเอกสารอื่น ๆ ซึงมีความสําคัญสําหรับญาติสนิทของผู้เสียชีวิต เงินและโดยทั่ว ๆ ไป บรรดาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มีค่าในตัวของวัตถุสิ่งของนั้นเองหรือในทางจิตใจซึ่งค้นพบในตัวผู้เสียชีวิต ให้แก่กันและกัน โดยผ่านสํานักงานเดียวกันนี้ สิ่งของเหล่านี้ รวมทั้งสิ่งของที่ไม่ปรากฏ