หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/20

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ข้อ ๒๓

ในเวลาสงบ บรรดาอัครภาคีผู้ทำสัญญาก็ดี และภายหลังเมื่อได้เกิดการสู้รบขึ้นแล้ว บรรดาภาคีคู่พิพาทก็ดี อาจจัดตั้งเขตโรงพยาบาลและพื้นที่สำหรับการรักษาพยาบาลขึ้นในอาณาเขตของตน และถ้าหากมีความจำเป็นเกิดขึ้นก็อาจจัดตั้งเขตและพื้นที่ดังกล่าวขึ้นในเขตยึดครอง ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้บาดเจ็บ และป่วยไข้ให้พ้นจากภัยสงคราม รวมทั้งพนักงานผู้ได้รับมอบหมายในการจัดระเบียบและในการดําเนินกิจการในเขตและพื้นที่ดังกล่าวนั้นทั้งในการให้การดูแลรักษาบุคคลที่รวมกันอยู่ในที่นั้นด้วย

เมื่อเกิดการรบขึ้นและระหว่างที่ทําการสู้รบกันอยู่นั้น ภาคีที่เกี่ยวข้องอาจทําความตกลงกันเพื่อรับรองเขตโรงพยาบาลและพื้นที่ สําหรับการรักษาพยาบาลซึ่งภาคีเหล่านั้นได้จัดตั้งขึ้น เพื่อการนี้ภาคีดังกล่าวแล้วอาจเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งร่างความตกลงซึ่งได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญานี้โดยการแก้ไขตามที่เห็นว่าเป็นการจําเป็นก็ได้

ประเทศที่คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะได้รับเชิญเพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งและรับรองเขตโรงพยาบาลและสถานที่สําหรับการรักษาพยาบาลเหล่านี้


ส่วนที่ ๔
พนักงาน
ข้อ ๒๔

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ พนักงานแพทย์ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะในการค้นหา รวบรวมขนส่ง หรือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้ หรือในการป้องกันโรค กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะในการบริหารหน่วยและสถานที่ทางการแพทย์ รวมทั้งอนุศาสนาจารย์ประจํากองทัพจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง

ข้อ ๒๕

ผู้สังกัดในกองทัพทีได้รับฝึกหัดเป็นพิเศษเพื่อเป็นพลพยาบาล นางพยาบาลหรือผู้ช่วยพลเปล ในเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องค้นหาหรือรวบรวม ขนส่งหรือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ ก็จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองเช่นเดียวกันหากบุคคลดังกล่าวนั้นกระทําหน้าที่เหล่านี้ในขณะที่ติดต่อกับฝ่ายศัตรู หรือเมื่อตกอยู่ในอํานาจของฝ่ายศัตรู

ข้อ ๒๖

เจ้าหน้าที่ของสภากาชาตประจําซาติและของสมาคมอาสาสงเคราะห์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองและอนุญาตโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนแล้วซึ่งอาจทําหน้าที่อย่างเดียวกันกับพนักงาน ที่กล่าวไว้ในข้อ ๒๔ ย่อมได้รับผลปฏิบัติอย่างเดียวกับพนักงานที่กล่าวไว้ในข้อที่กล่าวนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ของสมาคมเช่นว่านี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทหาร

อัครภาคีผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบรายนามสมาคมต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านบริการทางการแพทย์แก่กองทัพของตน การแจ้งนี้จะกระทำในยามสงบหรือเมื่อเริ่มสู้รบหรือในระหว่างที่สู้รบก็ได้ แต่จะต้องเป็นเวลาก่อนที่จะให้สมาคมเหล่านี้เริ่มปฏิบัติการ