หน้า:Paris Agreement Th.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

แนวทางที่ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงนี้จะรับรองในการประชุมสมัยที่ ๑ ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๑๓ วรรค ๑๓ และสนับสนุนให้ภาคีอื่นให้ข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

๘. ให้กลไกทางการเงินของอนุสัญญา รวมถึงหน่วยปฏิบัติของกลไกดังกล่าว ทําหน้าที่เป็นกลไกทางการเงินของความตกลงนี้

๙. สถาบัน ที่ทําหน้าที่ภายใต้ความตกลงนี้ รวมถึงหน่วยปฏิบัติของกลไกทางการเงินของอนุสัญญา ต้องมุ่งสร้างความมั่นใจให้การเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินมีประสิทธิภาพผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ง่ายและมีการ สนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นสําหรับภาคีประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะสําหรับประเทศพัฒนา น้อยที่สุดและประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ในบริบทของยุทธศาสตร์และแผนด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคีประเทศกําลังพัฒนา

ข้อ ๑๐

๑. ภาคีมีวิสัยทัศน์ร่วมระยะยาวเกี่ยวกับความสําคัญของการตระหนักอย่างยิ่งถึงการพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๒. ภาคีต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยรับทราบถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในการดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวภายใต้ความตกลงนี้ และตระหนักถึงความพยายามในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่เทคโนโลยีที่มีอยู่

๓. กลไกทางเทคโนโลยีที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญา ต้องทําหน้าที่ภายใต้ความตกลงนี้

๔. ให้จัดตั้งกรอบการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นแนวทางที่ครอบคลุมการทํางานของกลไกเทคโนโลยีในการส่งเสริมและเอื้ออํานวยการยกระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้ความตกลงนี้ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวตามที่กําหนดในวรรค ๑ ของข้อนี้

๕. การเร่งรัด การกระตุ้น และการทําให้เกิดนวัตกรรม มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว และส่งเสริมการเติบโตทาง เศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความพยายามดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสม รวมถึง การสนับสนุนจากกลไกทางเทคโนโลยี และผ่านช่องทางทางการเงิน (financial means) ของกลไก ทางการเงินภายใต้อนุสัญญา สําหรับแนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา และเอื้ออํานวยการเข้าถึง เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของวัฏจักรเทคโนโลยีแก่ภาคีประเทศกําลังพัฒนา

๖. ต้องมีการสนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคีประเทศกําลังพัฒนา ในการปฏิบัติตามข้อนี้ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามช่วงต่าง ๆ ของวัฏจักรเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการสนับสนุนด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการ ปรับตัว การทบทวนสถานการณ์และการดําเนินงานระดับโลกตามที่กําหนดในข้อ ๑๔ ต้องคํานึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ของความพยายามที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคีประเทศกําลังพัฒนา

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ