เจ้าเมืองประเทศราชเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าเมืองประเทศราชเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท
วันที่ ๒๙ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องครึ่งยศทหาร ทรงประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์แลเหรียญ เสด็จออกณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท ประทับณพระที่นั่งพุดตาลภายใต้พระมหาเสวตรฉัตร์ เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์มโหรทึก กลองทหารทำเพลงเตรสรรเสริญพระบาระมี แล้วพระยาศรีสหเทพ ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย นำเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้านครน่าน ๑ เจ้าบุรีรัตน์ ๑ เจ้าสุริยวงษ์ ๑ นายน้อยเครื่อง ๑ นายน้อยเมืองอิน ๑ นายน้อยมหายศ ๑ นายน้อยธรรมไชย ๑ แสนหลวงอินทร์อักษร ๑ รวม ๘ นาย เข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสปฎิสัณฐารด้วยเจ้านครน่านตามสมควรแล้วเสด็จขึ้น เจ้านครน่านแลพวกพ้องกราบถวายบังคมลากลับออกมา เปนเสร็จการ ๚

แลในวันนี้ พระยาศรีสหเทพได้นำเจ้าพระยาฤทธิสงคราม เจ้าพระยาไทรบุรี ๑ พระชลสินธุ์สงครามไชย ๑ ตนกุซูสง ๑ ตนกูดาอี ๑ ตวนเตห์ ๑ ตวนมัน ๑ หวันหมัด ๑ แลนายพุ่ม ๑ รวมทั้งสิ้น ๘ นายด้วยกัน ซึ่งเข้ามาในการนักขัตฤกษ์เฉลิมพระชนม์พรรษาพิเศษศกนี้ เข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทณมุขกระสันตวันออกพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาทในเวลาก่อนเสด็จออกรับเจ้านครน่าน เฝ้าถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ ๚

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก