แม่แบบ:รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ/ปก/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปก

ลงสารบัญSeal of the Parliament of Thailand (Outline).svg


รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ


ครั้งที่ /๒๕๕๐


วันที่ เดือน พุทธศักราช ๒๕๕๐
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการธิการตรวจแล้ว วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๐


สภารับรองในคราวประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ


ครั้งที่ /๒๕๕๐ วันที่ พ.ศ. ๒๕๕๐หน้า

ขึ้นลงรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/สารบัญ


หน้า

ขึ้นลงสารบัญรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/มา


หน้า

ขึ้นลงสารบัญ


รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/รายงาน


หน้า

ขึ้นลงสารบัญรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/จด


หน้า

ขึ้น สารบัญรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/ตรวจ
ขึ้น /๒๕๕๐

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"