คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำวินิจฉัย
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ที่ ปัญหา ความเห็น
วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ จรัญ ภักดีธนากุล จรูญ อินทจาร เฉลิมพล เอกอุรุ ชัช ชลวร นุรักษ์ มาประณีต บุญส่ง กุลบุปผา สุพจน์ ไข่มุกด์ อุดมศักดิ์ นิติมนตรี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ในส่วนที่บัญญัติว่า "มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ" ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือไม่
เอกสารอื่น