คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 10/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ ๑๐/๒๕๕๗
เรื่อง ห้ามพกพาหรือใช้อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓๗ เวลา ๐๓๐๐ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี และเพื่อให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบ เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๕๕๒ จึงห้ามข้าราชการ เจ้าหน้าที่พลเรือน และประชาชนพกพาหรือใช้อาวุธสงครามและวัตถุระเบิดโดยเด็ดขาด เว้นเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"