คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 11/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ ๑๑/๒๕๕๗
เรื่อง ให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
และสถานีวิทยุชุมชน

ตามที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ขอความร่วมมือให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชนระงับการเผยแพร่ข่าวสารที่บิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคม อย่างไรก็ตาม ในห้วงที่ผ่านมา ยังมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุบางแห่งไม่ยอมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๕๕๒ จึงให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชนระงับการถ่ายทอดออกอากาศและการเผยแพร่ข่าวสารในทุกช่องทางทันที ดังนี้

 1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี ๕
 2. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น
 3. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี
 4. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท
 5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี
 6. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล
 7. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาย
 8. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี
 9. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์
 10. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี
 11. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮ็อตทีวี
 12. สถานีโทรทัศน์ว๊อยซ์ทีวี
 13. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้ว
 14. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)
 15. สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"