คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 12/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ ๑๒/๒๕๕๗
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบตามปกติในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การระงับเหตุร้าย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

๒. ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจดำรงการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เพื่ออำนวย ความสะดวกและดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"